Το έργο AWARE

ευαισθητοποίηση της ΕΕΚ στην κυβερνοασφάλεια

Aware project

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο κατά των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων αυξάνονται, καθώς  αποτελούν εύκολο στόχο. Καθώς οι μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99,8% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ, απασχολούν και θα συνεχίσουν να απασχολούν τους σημερινούς σπουδαστές ΕΕΚ.
Επιπλέον, πολλές εταιρείες λένε ότι οι νέοι που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση τους, δεν είναι έτοιμοι για τον εργασιακό χώρο. Υπάρχει μια παγκόσμια έλλειψη επαγγελματιών, η οποία θέτει σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Παράλληλα, η έλλειψη ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού αφήνει τον καθένα από εμάς εκτεθειμένο/-η σε κίνδυνο.
Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα.

ΣΤΟΧΟΣ

Το έργο AWARE αποσκοπεί στην ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων, μεθοδολογιών και περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών για την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης και των ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, όπως αναφέρεται ως προτεραιότητα για τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

project aware - aims

ΣΚΟΠΟΙ

  • αντιμετώπιση της ψηφιακής μετάβασης μέσω της ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας
  • ευαισθητοποίηση, ενδυνάμωση και εξοπλισμός των συμμετεχόντων οργανισμών με βασικές γνώσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
  • ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ που σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας και των οργανισμών
  • ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας μεταξύ των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ σε ατομικό επίπεδο, στην καθημερινή ζωή.
  • ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων, του Master-class και του κιτ αυτοαξιολόγησης του AWARE για την εισαγωγή των καθηγητών ΕΕΚ και των εκπαιδευομένων σε θέματα κυβερνοασφάλειας
  • να καταδείξουν την ανάγκη και τις δυνατότητες για συνεργασία ΕΕΚ-επιχειρήσεων προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων ΕΕΚ που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια.
  • να προωθήσει τη διαπερατότητα της ΕΕΚ ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ να αναζητήσουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
  • να προσεγγίσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής προκειμένου να ενισχύσει την τοποθέτηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην ΕΕΚ.