Πληροφορίες για αυτό το Masterclass

Αυτό το Masterclass παρέχει μια συνοπτική εικόνα για όσους εκπαιδεύονται και διδάσκουν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο ψηφιακό περιβάλλον. Περιλαμβάνει την ενημέρωση σχετικά με την ψηφιακή ταυτότητα και τον τρόπο προστασίας από τον διαδικτυακό εκφοβισμό, ο οποίος αποτελεί κοινή απειλή παντού. Στόχος είναι να μπορέσουν οι χρήστες να μάθουν ασφαλείς πρακτικές όταν χρησιμοποιούν το ψηφιακό περιβάλλον και πώς να προστατεύονται από τις κυβερνοεπιθέσεις και τον κυβερνοεκφοβισμό.

Στόχος του Masterclass είναι να παρουσιάσει μεθόδους για την ασφαλή πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμο με τρόπο φιλικό προς το χρήστη, ελκυστικό και κατανοητό. Χρησιμοποιούμε τη διδακτική μέθοδο της αφήγησης για να ενεργοποιήσουμε το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, καθώς η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν πραγματοποιείται σε περιβάλλοντα που παρέχουν αυθεντικές κοινωνικές αναφορές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της γνώσης.

Η μάθηση που προέρχεται από μια καλά ειπωμένη ιστορία αποτυπώνεται στη μνήμη με μεγαλύτερη ακρίβεια και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι η μάθηση που προέρχεται αποκλειστικά από γεγονότα. Το περιεχόμενο του Masterclass έχει αναπτυχθεί τόσο για δια ζώσης όσο και για διαδικτυακή αξιοποίηση, περιλαμβάνοντας ιστορίες που αναπλάθουν τις γνώσεις σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στον κόσμο του κυβερνοχώρου. Κάθε ενότητα ακολουθεί την ίδια δομή, σχεδιασμένη από τους εταίρους του έργου, ώστε να διασφαλίζει μια συνεκτική παρουσίαση του θέματος.

Το Masterclass αποτελείται από τρεις ενότητες για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ που ακολουθούν:

  1. Ψηφιακή ταυτότητα – πώς να την προστατεύσετε.
  2. Εξασφάλιση ασφαλούς πλοήγησης στον ψηφιακό κόσμο.
  3. Διαδικτυακός εκφοβισμός και αποτελεσματική προστασία.

Το Masterclass περιέχει ποικίλες βασικές γνώσεις και πρακτικές μεθόδους για την προστασία από την κλοπή ψηφιακής ταυτότητας, καθώς και παραδείγματα διαφόρων τύπων κυβερνοεπιθέσεων και τρόπους αποφυγής της έκθεσης σε κυβερνοεκφοβισμό. Οι γνώσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα και σε περιβάλλον μάθησης. Παρέχονται ιστορίες για κάθε ενότητα προκειμένου να ενισχυθεί η πρακτική κατανόηση αυτού του εκτεταμένου τομέα.

Επιπλέον, οι ενότητες του Masterclass χρησιμεύουν ως βάση για την ανάπτυξη ενός εργαλείου αυτό-αξιολόγησης για την εφαρμογή της κυβερνοασφάλειας στο μαθησιακό περιβάλλον.

Διαδικτυακό Μάθημα Content

Περισσότερα
Ανοιχτή Εγγραφή

Το Διαδικτυακό Μάθημα Περιλαμβάνει

  • 3 Ενότητες
  • 9 Θεματικές Ενότητες