Τα αποτελέσματα του AWARE

Η προώθηση της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής νοοτροπίας απαιτεί στροφή προς πιο διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας και νέο περιεχόμενο, όπου οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως διευκολυντές και προπονητές και όχι ως διδάσκοντες.

Βάση Δεδομένων του AWARE

Η βάση δεδομένων του AWARE θα είναι ένα εξατομικευμένο θεματικό περιεχόμενο, το οποίο θα παρέχει μια επισκόπηση του πεδίου της κυβερνοασφάλειας και της τρέχουσας και μελλοντικής σημασίας της, καλύπτοντας σχετικά θέματα όσον αφορά την ευαισθητοποίηση για την ψηφιοποίηση και την κυβερνοασφάλεια μεταξύ των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ.
AWARE Results - Knowledge base

Κιτ αυτό-αξιολόγησης του AWARE ''Cyber-Guardian''

Το κιτ αυτό-αξιολόγησης του AWARE "Cyber-Guardian", θα είναι ένα διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι, το οποίο θα ελέγχει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΕΚ και των εκπαιδευομένων, θα αναγνωρίζει τα πρότυπα συμπεριφοράς τους και θα αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της Βάσης Δεδομένων και του Masterclass του AWARE.
AWARE Results - Cyber Guardian

AWARE Masterclass

Το Masterclass του AWARE θα είναι ένας προσεκτικά σχεδιασμένος εκπαιδευτικός πόρος, ο οποίος θα παρουσιάζει μεθόδους για την ασφαλή πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμο τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ, με τρόπο φιλικό προς το χρήστη, συναρπαστικό και εύκολα κατανοητό, χρησιμοποιώντας τη διδακτική μέθοδο της αφήγησης.
AWARE Results - Masterclass